ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

 privind liberul acces la informaţiile de interes public
 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

LISTA CU DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC SI LISTELE CU DOCUMENTE PRODUSE/GESTIONATE DE INSTITUTIE

 Lista cuprinzând documentele de interes public

 • Actele normative care reglementeză organizarea și funcționarea Agenției Judetene pentru Plăți și Inspecție Socială;
 • Structura organizatorică a AJPIS Cluj;
 • Programul de funcționare;
 • Programul de audiențe al AJPIS Cluj;
 • Conducerea AJPIS Cluj;
 • Date de contact AJPIS Cluj;
 • Buget din toate sursele de venituri;
 • Bilanțuri contabile;
 • Plăți efectuate de AJPIS Cluj;
 • Veniturile salariale ale personalului AJPIS Cluj;
 • Achiziții publice;
 • Declarațiile de avere și interese ale personalului AJPIS Cluj;
 • Materiale informative elaborate de AJPIS Cluj;
 • Actele normative din domeniul de activitate al AJPIS Cluj;
 • Raportul anual de activitate.

Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele informaţii (art. 12 alin. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare):

 1. informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 2. informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
 3. informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
 4. informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
 5. informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
 6. informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăruia dintre părţile implicate în proces;
 7. informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a clienţilor.

Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi / sau gestionate potrivit legii, de agenţia județeană pentru plăți și inspecție socială cluj

 • Planul anual de control;
 • Raportul anual de activitate al AJPIS Cluj;
 • Rapoarte de activitate lunare;
 • Rapoarte tematice județene;
 • Proceduri operaționale;
 • Statistici privind numărul de beneficiari și plățile aferente;
 • Răspunsuri la petiții, interpelări, solicitări de informații de interes public
 • Proceduri de sistem și proceduri operaționale specifice activității AJPIS Cluj.
 • Documente în vederea angajării, încetării raporturilor de serviciu şi de muncă în agenţie, adeverinţe;
 • Comunicări referitoare la: încadrări, avansări, promovări, eliberări din funcţie, sancţionări, pensionări;
 • Răspunsuri la solicitările presei;
 • Comunicate de presă;
 • Materiale pentru site;
 • Buletin informativ întocmit conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Raport anual privind implementarea Legii nr. 544/2001;
 • Registrul cuprinzând cererile şi răspunsurile la solicitările formulate în baza Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public.

 

MODALITATEA DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITĂŢII SAU INSTITUŢIEI PUBLICE ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Este reglementată în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi în H.G. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, la capitolul SANCŢIUNI.

Potrivit acestor acte normative, persoana care consideră că i s-a încălcat dreptul de acces la informaţiile de interes public poate adresa reclamaţie administrativă conducătorului instituţiei, în termen de 30 de zile de la data la care a luat cunoştinţă refuzul explicit sau tacit de furnizare a datelor solicitate.

În urma cercetării administrative, în situaţia în care reclamaţia administrativă se consideră întemeiată, răspunsul se transmite persoanei reclamante în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate, cât şi sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului public responsabil.

Dacă solicitantul se consideră, în continuare, lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori instituţiei publice. Plângerea se adresează nu mai târziu de 30 de zile de la expirarea termenelor în care autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă la solicitarea informaţiilor de interes public, respectiv 10 zile sau, după caz, cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării (în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării – art. 7 din Legea nr. 544/2001).

Actele normative menţionate pot fi vizualizate pe site-ul AJPIS Cluj.


FORMULAR ONLINE SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


 

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială este doamna Ciama Adina Olimpia – Consilier Juridic, Compartiment Juridic si Contencios

Telefon: 0735.859.502

E-mail: ciama.adina@mmanpis.ro

Program de funcționare: Luni-Joi: 8:00 – 16:30, Vineri: 8:00 – 14:00